Programma

Maak hieronder je keuze uit onze programmapunten en ontdek wat de N-VA in Harelbeke wil realiseren.

Veilig thuis in een welvarend Harelbeke

Beste Harelbekenaar

 

Zes jaar geleden kreeg onze sterke N-VA-ploeg het vertrouwen van de Harelbekenaar om onze West-Vlaamse stad aan de Leie mee te besturen. En met succes. De verandering werd geleidelijk aan ingezet. Harelbeke is financieel gezond, zorgzamer mede dankzij een sterk sociaal beleid, veiliger door gericht te investeren in verkeersveiligheid en bruisender door in te zetten op een hechte Harelbeekse gemeenschap.

Harelbeke is een stad waar het aangenaam is om te wonen, te werken, te leven en te genieten. Onze stad leeft en is klaar voor de toekomst. Rond ons verrijst een modern en groener Harelbeke. Met respect voor natuur en erfgoed. Oude wijken krijgen zuurstof en nieuwe wijken geven ruimte aan middenklassengezinnen. Inzetten op een vlotte mobiliteit is prioritair. Het grote stadsvernieuwingsproject van het centrum dat hierin kadert zal onze stad sterk opwaarderen. Alleen zo zal Harelbeke leefbaar blijven.

We geven zuurstof aan de economie en zetten in op onze Harelbeekse ondernemers. De werkloosheid is sterk gedaald in Harelbeke en de tewerkstelling was sinds lange tijd niet meer zo hoog. De detailhandel doet het goed en het aantal starters zit in de lift. En voor het eerst zetten we stappen richting een digitale economie. Onze economie trekt aan. Er komen jobs bij. Onze welvaart neemt toe. Daar plukken alle Harelbekenaren de vruchten van.

De leidraad van ons bestuur was respect. Want enkel door elkaar te respecteren kunnen we onze stadsgemeenschap sterker maken. Het Nederlands is daarbij het onlosmakelijke bindmiddel van onze cultuur en het fundament van onze gemeenschappelijke identiteit. Het is onze Nederlandse taal die het toelaat om een meerwaarde te leveren op de arbeidsmarkt.

Zowel onze taal als onze identiteit staan vandaag onder druk. Onze speelplaatsen zouden volgens sommigen geen voorbereiding meer mogen zijn op het maatschappelijk leven, maar een verlengde van de huiskamer. De schoolse geborgenheid gaat dan niet meer uit naar de wens om kinderen op te nemen in onze gemeenschap, maar om kinderen in hun afkomst te bevestigen.

Een stadsgemeenschap mag nooit bepaald worden door de afkomst van haar leden, maar door hun dromen, talenten en respect voor elkaar. Want het gaat niet om de keuzes die voor je werden gemaakt, maar om de keuzes die je zelf maakt. Het gaat niet om de taal of het geloof van je ouders, het gaat om de wortels die je zelf in onze Vlaamse cultuur laat groeien.

Al wie onze vrijheden en tradities, al wie onze Vlaamse identiteit omarmt, heeft hier een toekomst. We willen niet liever dan mensen zo kansen te geven en op te nemen in onze stadsgemeenschap.

En ja, dat betekent: kiezen voor de gelijkheid van man en vrouw. Kiezen voor respect voor seksuele geaardheid. Kiezen voor de scheiding van Kerk en Staat. Kiezen voor een neutrale overheid. Dat is onze leidcultuur en daar geven wij nooit op toe. Want ze is de enige basis voor een veilige en geborgen gemeenschap en voor een welvarende en warme stad, nu en in de toekomst.

Ons verhaal is niet af. Wij hebben de voorbije zes jaar onze stad op koers gezet. En we moeten die koers aanhouden. Dat ging niet altijd vanzelf. Besturen is altijd durven bijsturen. Daarom zijn wij ervan overtuigd dat ons verkiezingsprogramma Harelbeke de volgende zes jaar sterker zal laten groeien. Om een nog veiligere, betere stad na te laten aan onze kinderen. De spade steekt in de grond. We moeten dat werk voortzetten.

 

Bedankt voor uw steun!

N-VA Harelbeke

Harelbeke is een veilige stad

Het handhaven van de veiligheid op haar grondgebied is één van de belangrijkste kerntaken van de overheid. Het veiligheidsbeleid werd in dit land jarenlang verwaarloosd en daarvoor hebben we helaas een zware prijs moeten betalen. Dankzij minister van Binnenlandse Zaken Jambon hebben we op alle niveaus — dus ook op lokaal niveau — de omslag gemaakt naar een echte veiligheidscultuur, een geïntegreerde aanpak van de veiligheidsproblemen en dat ondanks de moeilijke maatschappelijke context.

De N-VA is zich ervan bewust dat er binnen de huidige budgettaire en maatschappelijke context veel gevraagd wordt van de politie en haar medewerkers. Maar ze is ervan overtuigd dat er nog mogelijkheden zijn om enerzijds efficiëntiewinsten te boeken en anderzijds de kwaliteit van de dienstverlening door de politie nog te verbeteren.

Voor de N-VA is veiligheid geen zaak van politie en justitie alleen. Het gaat om een collectieve verantwoordelijkheid van burgers en overheid. Burgers zijn voor de gemeente een onmisbare partner in de strijd tegen criminaliteit en overlast. Zij kennen hun buurt immers als geen ander. Samen met hen moet de stad en de lokale politie actief inzetten op de preventie van criminaliteit en overlast. De N-VA gelooft in een doordachte nultolerantie en een lik-op-stukbeleid via GAS om het gevoel van straffeloosheid en het gevoel van onveiligheid bij de burger aan te pakken. Wij pleiten dan ook voor een strikte toepassing van het lokaal politiereglement om bijvoorbeeld lawaaihinder te voorkomen. Ook de reeds ingevoerde reglementering over de toenemende nachtwinkels en de hinder die dit met zich meebracht past in deze context. Verder pleiten we voor voldoende politiecontroles en ijveren we voor flitspalen die werken.

Om een zo doortastend mogelijk veiligheidsbeleid te voeren, was het nodig dat de Harelbeekse politie- en brandweerkorpsen evolueerden naar een efficiëntere structuur. Zo vormt Harelbeke samen met Deerlijk de politiezone Gavers, en opereert onze brandweer binnen de hulpverleningszone Fluvia. Binnen de zone Fluvia is de brandweerpost van Harelbeke de grootste vrijwilligerspost en de vijfde grootste betaler van de dertien deelnemers. Onze stad moet dus krijgen waar ze recht op heeft en voldoende inspraak hebben in het zonaal gebeuren. Want streven naar een optimale samenwerking met onze politie- en brandweerdiensten is voor onze stad letterlijk van levensbelang.

Daarom willen we voor de brandweerhulpverlening in Harelbeke binnen het geheel van de hulpverleningszone Fluvia een toekomstplan ontwikkelen waarin het principe van de snelste, adequate hulp het enige uitgangspunt is. In dit kader willen wij de garantie afdwingen dat de maximale bescherming en hulpverlening binnen Harelbeke wordt afgedwongen door het behoud van de vaste standplaats van de ziekenwagen in de brandweerpost. Eveneens moeten we de minimale middelen behouden die nodig zijn bij een standaard uitruk. Bijvoorbeeld het behoud van een hoogtewerker, wat nodig is in een verstedelijkt gebied zoals Harelbeke met heel wat middelhoge appartementsgebouwen. Of ons duikersteam net omwille van de nabijheid van vele waterwegen en het recreatiedomein De Gavers. Onze stad heeft jarenlang geïnvesteerd in werkingsmiddelen voor onze post tot net voor de brandweerhervorming. Dit teniet doen zou een aderlating zijn voor de werking ervan. Indien de N-VA mee het veiligheidsbeleid in Harelbeke mag bepalen dan kan een overstap van brandweerzone een denkpiste zijn.

Onze openbare gebouwen en bedrijven worden in Harelbeke beveiligd door deze brand- en inbraakveilig te maken. Dit bijvoorbeeld door de invoering van het sleutel Salto-systeem. De buurtinformatienetwerken (BIN) bloeien en we zetten in op veilige schoolomgevingen. Ook is onze lokale politie is vandaag de dag bij machte om de veiligheid te handhaven bij grote evenementen. En er werden ANPR-camera’s geïnstalleerd aan belangrijke invalswegen van onze stad. In de toekomst willen we evolueren naar een cameraschild rond Harelbeke om de criminaliteit maximaal te kunnen aanpakken, met respect voor eenieders privacy. Ook worden sinds kort mobiele camera’s ingezet om het zwerfvuilprobleem in onze stad aan te pakken. Dit mobiel camerasysteem uitbreiden naar een mobiele ANPR-camera voor onze politiezone is voor de N-VA een must.

In de toekomst wordt het belangrijk dit beleid te handhaven en te versterken. Wij pleiten voor de versterking van de lokale en integrale veiligheidscel (LIVC). De veiligheidscel is het platform bij uitstek voor de uitwisseling van informatie tussen de sociale diensten, de gemeentelijke diensten en de politiediensten in het kader van de strijd tegen gewelddadig extremisme. Bovendien willen we de samenwerking en communicatie tussen de sociale diensten en de politie geoptimaliseerd worden om het probleem van huiselijk geweld dat Harelbeke kent kordaat te kunnen aanpakken.

De uitdaging voor onze stad ligt de komende jaren zonder twijfel in het creëren van een cultuur van bestuurlijke handhaving. Gemeenten hebben momenteel al heel wat instrumenten in handen om de innesteling van georganiseerde criminaliteit op hun grondgebied te voorkomen (bijvoorbeeld het intrekken van vergunningen,…) maar soms zijn die mogelijkheden onvoldoende gekend.

Harelbeke is een bereikbare stad

Nergens staan er meer files dan in Vlaanderen en het aantal verkeersdoden ligt veel hoger dan in onze buurlanden. Daarom moet verkeersveiligheid onze topprioriteit zijn op het vlak van mobiliteit. We willen investeren in een veilige infrastructuur: meer en betere fietspaden, aangepaste schoolomgevingen en een weginrichting die aangepast is aan het verkeer – door een toekenning van de juiste wegcategorie. De lokale politiezones moeten een rechtvaardig deel uit het verkeersveiligheidsfonds krijgen voor een gepaste handhaving.

In Harelbeke staan we vast in het verkeer. We kunnen het fileprobleem alleen oplossen door op verschillende vervoermiddelen tegelijk in te zetten. Wij wilen alle vervoermiddelen een juiste plaats geven in het verkeer. We bouwen verder aan netwerken voor zowel voetgangers, fietsers, automobilisten als het openbaar vervoer waarbij we geval per geval naar de beste oplossing zoeken.

Wij zijn voorstander van basisbereikbaarheid in plaats van basismobiliteit: een blind aanbodbeleid wordt ingeruild voor een slim en efficiënt vraaggestuurd model. Wat telt is dat de reiziger vlot zijn bestemming bereikt.

Daarom was het noodzakelijk om een inhaalbeweging te maken en de wegen in onze stad systematisch te onderhouden en vernieuwen. In de toekomst pleiten we voor meer investeringen om onze wegen en fiets- en voetpaden optimaal te kunnen onderhouden. Ook de fiets kreeg voor het eerst een plaats in Harelbeke mede door de opstart van een écht tragewegenbeleid. De mobiliteitsonderzoeken zijn sinds kort opgestart om de beste oplossingen te zoeken voor het Harelbeeks mobiliteitsprobleem.

Lokaal focussen we niet op dure en onhaalbare projecten zoals grote omleidingswegen, maar opteren we wel voor verstandige investeringen (bijvoorbeeld bij het herinrichten van de weg of bij de aanleg van fietspaden), die binnen een redelijke termijn een effectieve verbetering van de verkeerssituatie en mobiliteit opleveren. Doorgaand verkeer moet vlot kunnen doorstromen en, waar mogelijk, gescheiden worden van het plaatselijk verkeer.

De toekomst vraagt weliswaar nog veel inspanningen. In de eerste plaats willen we werk maken van een fietsbeleid door in te zetten op de aanleg van meer fietspaden en waar mogelijk ook afgescheiden van de rijweg. Het verder uitrollen van de trage wegen zal het in de toekomst mogelijk maken om binnen een korte tijd veilig te kunnen fietsen dwars doorheen Harelbeke, van Hulste tot in Stasegem, met de Gavers als groene long op de route. Inzetten op asverbindingen is essentieel om een vlotte mobiliteit te creëren in onze stad. De uithoeken willen wij vlot verbinden met het handelscentrum en het station. Ook vertragingsmaatregelen, zoals verkeerspoorten richting onze dorpskernen, hebben hun plaats in de stad, maar steeds rekening houdend met onze hulpdiensten. Als het vlug moet, moet het vlug kunnen.

Harelbeke heeft daarom nood aan meer (overdekte) fietsenstallingen, niet alleen op druk bezochte plaatsen, maar ook bij handelszaken. Die fietsenstallingen moeten vanzelfsprekend bewaakt worden om elke vorm van vandalisme en diefstal tegen te gaan.

Ten tweede door een correct en modern parkeerbeleid te voeren. Een beleid dat naast de inwoners ook rekening houdt met onze lokale handelaars. Door het invoeren van dynamische verkeersborden zal het parkeerbeleid zich kunnen aanpassen aan de gevoeligheden van onze stad.

Ten derde door in te zetten op een groene mobiliteit. Voor ons is dit geen blind pestbeleid voor de autobestuurder, maar een doordachte aanpak die inzet op bewustmaking en de juiste oplossing in de juiste situatie. Wij pleiten voor sterke verbindingen tussen de deelgemeenten door middel van het openbaar vervoer. Inzetten op nieuwe technologieën, zoals een trambus of een waterbus, is voor ons geen taboe.

Tot slot moeten gemeenten onderling meer samenwerken en grensoverschrijdende afspraken maken. Gemeenten uit één vervoersregio moeten samenwerken om de mobiliteit in de regio voor iedereen te garanderen. Mobiliteitsplannen, fietspaden, (vracht)routes en vervoer op maat moeten over de gemeentegrenzen heen bekeken worden. In dit kader willen we het sluipverkeer, voornamelijk de nachtelijke overlast van zwaar vrachtverkeer in onze dorpskernen zoals in Bavikhove, aanpakken.

We merken tevens dat er heel wat animo heerst over het doven van de straatverlichting ’s nachts. Daarom willen we een lichtplan invoeren dat rekening houdt met de gevoeligheden binnen onze stad. Een leefbaar centrum vereist namelijk ook verlichting, want licht blijft een belangrijk element in de kracht van een stad. Wij zijn dan ook ambitieus en pleiten voor een dynamisch lichtplan waarin moderne technologie, zoals dynamische ledverlichting, zijn plaats heeft.

Harelbeke is een welvarende stad

Door ruimte te geven aan ondernemers

Als N-VA dragen we het lokaal economisch weefsel een warm hart toe. We ondersteunen iedereen die onderneemt en werkt en geven het lokaal ondernemerschap maximale kansen. Onze visie berust in essentie op onderstaande drie pijlers.

Kernversterking

De stadskern, maar ook de kernen van onze deelgemeenten, koesteren en versterken we tegelijk. Dit hebben we bijvoorbeeld gedaan met de oprichting van de lokale maandagnamiddagmarkt in Bavikhove. Leefbaarheid staat hierbij centraal en houdt rechtstreeks verband met de aantrekkelijkheid van de kern voor zowel eigen inwoners als bezoekers. Een leefbare kern staat voor ons gelijk met een divers en kwaliteitsvol aanbod aan handel, horeca en diensten. Daarnaast zetten we ook in op toerisme en cultuur, een verzorgde publieke ruimte en toegankelijke publieke dienstverlening.

Ondernemingsvriendelijke gemeente

Het lokaal ondernemerschap vormt de basis van onze welvaart, zorgt voor tewerkstelling en draagt bij aan het welzijn van onze burgers. Daarom willen we ook maximaal kansen bieden aan zelfstandige ondernemers en bedrijven. We maken werk van een positief, open en ondersteunend beleidskader en hebben steevast oog voor de belangen van onze lokale economische actoren.

In dit kader situeren we de oprichting van het bedrijvencentrum en het nieuwe handelscomité. Elk jaar vindt de modeshow en ondernemersreceptie plaats voor en door Harelbeekse ondernemers, en er is een tweejaarlijkse handelsbeurs. De invoering van de digitale klantenkaart (joyn) past ook in dit plaatje.

In Harelbeke moet voldoende plaats blijven voor onze ondernemers. Daarom willen we blijven inzetten op onze bedrijventerreinen. Dit door hergebruik en reconversie (hybride- of agro-industrieterreinen) of invoering van nieuwe terreinen en door de ontplooiing van watergebonden bedrijven.

Om dit ondernemingsvriendelijke klimaat in de toekomst te bewaren, zijn investeringen broodnodig. Daarom willen we als stad voldoende middelen vrijmaken om jonge ondernemers te stimuleren en te ondersteunen. Ondernemerschap moeten we openstellen door onze economie sociaal te maken. Lokale jobbeurzen, open industrie- of bedrijfsdagen en dag van de klant of handelaar passen hierin. Om dit alles te ondersteunen moet stad Harelbeke inzetten op zijn city-marketeer die zich tevens kan toeleggen op toeristische en culturele initiatieven.

Toerisme als troef

Toerisme is een motor van economische ontwikkeling en creëert toegevoegde waarde. Stad Harelbeke speelt een belangrijke rol als regisseur door het bestaande aanbod aan toerisme en horeca te promoten en te ondersteunen. Daarom pleiten wij ook voor een volwaardig toerismekantoor dat alle troeven van onze stad uitspeelt. Zoals bijvoorbeeld de komst van het nieuwe marktcentrum, het natuurdomein De Gavers en de Leie als watertoerisme. We willen met onze stad, in samenwerking met de feestcomités, inzetten op meer en sterkere evenementen die Harelbeke aantrekkelijker maken.

Door iedereen die kan werken, te laten werken

De Harelbeekse tewerkstelling was sinds lange tijd niet meer zo hoog. Harelbeke telt zo’n 2300 actieve ondernemingen waarvan een 440-tal handelaars, en dit aantal is stijgend. Werken is tevens de manier om armoede te bestrijden. Ons standpunt is gebouwd op volgende drie hoekstenen.

Werk als hefboom voor sociale cohesie en maatschappelijke integratie

Tewerkstelling is voor ons een hefboom voor sociale cohesie en maatschappelijke integratie. Als partij zetten we in op activering van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We kiezen hierbij voor een evenwicht tussen rechten én plichten voor werkzoekenden. Werkzoekenden garanderen we het recht op begeleiding, opleiding en tijdelijke werkervaring in lokale tewerkstellingsprojecten. Tegelijk hebben werkzoekenden de plicht om positief in te gaan op een passend jobaanbod.

Werken in eigen streek

Tewerkstelling is voor ons ook een bron van welvaart en welzijn voor de gemeente. Op lokaal vlak brengen we het onderwijs en de bedrijfswereld met elkaar in contact. Zo maken we onze leerlingen bewust van latere jobmogelijkheden in de eigen gemeente en/of streek. Tot slot brengen we ook ondernemingen en potentiële werknemers samen.

Activeren via sociale economie

Op lokaal vlak zien we sociale economie als een hefoom voor de activering van specifieke doelgroepen. In de eerste plaats denken we aan mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en personen met een arbeidshandicap. Voor ons mag de sociale economie geen oneerlijke concurrentie voeren met de reguliere economie en de tewerkstelling in het normaal economisch circuit (NEC) niet verdringen. Via sociale economie leggen we de focus op een maximale doorstroming naar het NEC en creëren we kansen voor een duurzame tewerkstelling van doelgroepwerknemers. Voor sommige mensen erkennen we de meerwaarde van een warme opvang binnen de sociale economie.

Door kwaliteitsvol onderwijs

Vlaanderen heeft een kenniseconomie. Toponderwijs in het hart van onze gemeenschap is dus prioritair. Wij willen blijven inzetten op kwaliteitsvol onderwijs. Dit doen we door te besparen waar mogelijk om vervolgens opnieuw gericht te investeren.

Een besparing hebben we kunnen verwezenlijkingen door het aantal onderwijsuren betaald door de stad (PWB-uren) geleidelijk aan af te bouwen. Dit heeft op zijn beurt ruimte gemaakt om dit geld ergens anders te besteden. Ook enkele vereenvoudigingen doorvoeren zoals in het opvangbeleid werd gedaan, maakt het huidige onderwijsbeleid efficiënter. De toekomst vraagt echter nog meer aandacht voor een duurzaam opvangbeleid. Samenwerking met het Harelbeeks Zorgbedrijf mag hierbij niet uitgesloten worden.

De infrastructuur van onze scholen verdient de nodige aandacht. Onze speelplaatsen worden groener, in Stasegem krijgt basisschool Zuid een BEN-gebouw (bijna-energieneutraal), onze prachtige kunstacademie werd verbouwd, basisschool Noord krijgt een nieuwe luifel, een spiksplinternieuw sportveldje en containerklassen. De eerste stappen zijn al gezet om in de toekomst ook in Hulste de basisschool een nieuw gebouw te geven.

Met N-VA pleiten wij voor multi-inzetbare scholen wat het concept school een ruime(re) invulling geeft. Het optimaal benutten van de schoolinfrastructuur is hierbij het vertrekpunt. Voor ons is dit niet alleen een kwestie van efficiëntie, maar ook van maatschappelijke verantwoordelijkheid. Als kloppend hart van onze samenleving draagt de school bij aan het versterken van het kostbare, sociale en lokale weefsel.

Harelbeke speelt reeds een rol in het flankerend onderwijsbeleid, maar wij opteren voor een verdere uitbouw. Bijvoorbeeld door ouders meer te betrekken bij de opleiding van hun kind en aandacht te schenken aan de taalproblemen bij achterstand. Dat komt uiteindelijk de hele lokale (school)gemeenschap ten goede. Kinderen tevens leiden naar onze kunstacademies zorgt ervoor dat ze ook na de schooluren creatief bezig blijven en bijleren. De academies zijn immers voor iedereen. Hierin kunnen brugfiguren een uitstekend middel zijn om dit proces te bespoedigen.

De N-VA wil ook binnen de bevoegdheden van de stad werken aan kwaliteitsvol en bereikbaar onderwijs voor elk kind ongeacht zijn thuissituatie en rekening houdend met de capaciteiten van elk kind. In Vlaanderen krijgt iedereen kansen, iedereen moet mee. In dat opzicht pleiten we voor de buurtschool in het basisonderwijs en een doordachte aanpak van het capaciteitsprobleem zowel op korte als op lange termijn, waarbij we rekening houden met de keuze van de ouders en de aanwezigheid van broers of zussen. Harelbeke heeft een belangrijke lokale coördinatieopdracht inzake onderwijs en vorming, zowel in het leerplichtonderwijs als op het vlak van levenslang leren.

Een langetermijnvisie is broodnodig voor het Harelbeeks onderwijs. Een visie die rekening houdt met nieuwe onderwijsmethodes zoals co-teaching. Ook het inschrijvingsbeleid mag onder de loep genomen worden waarbij de kleutercapaciteit wordt gekoppeld aan het lager onderwijs. We zetten in op digitalisering en kinderen moeten meer in contact gebracht worden met cultuur, sport en milieu. 

Harelbeke is een zorgzame stad

We willen van Harelbeke een plek maken waar iedereen – gezinnen, senioren, personen met een beperking – zich thuis kan voelen. Een sterk sociaal weefsel waarbij iedereen zijn rechten kent, maar ook zijn plichten vervult, vormt hiervoor een belangrijke voorwaarde.

Onze stad is op de eerste plaats regisseur en actor van het lokaal sociaal beleid en ziet erop toe dat er een voldoende en gedifferentieerd aanbod is. Ze bundelt de expertise van de lokale actoren en werkt nauw met hen samen om tekorten in het aanbod te detecteren en op te vullen. We ondersteunen initiatieven die goed werk leveren en bijdragen aan de sociale cohesie, ongeacht tot welke zuil ze behoren. 

We laten niemand aan zijn lot over en voeren een geïntegreerd sociaal beleid. Concreet betekent dit dat we binnen alle beleidsdomeinen rekening houden met de impact op gezinnen, personen met een beperking, senioren, mensen in armoede en andere kwetsbare groepen. Als gemeenschapspartij sluiten we niemand uit, maar kiezen we voor inclusie. We zorgen ervoor dat wie wil, actief kan deelnemen aan het gemeenschapsleven. Op die manier maken we van onze stad een warme gemeenschap.

De realisatie van het Zorgbedrijf, het Huis van Welzijn of Huis van het Kind,  Arktos die inzet op bepaalde doelgroepen bij jongeren en projecten zoals Hulste Bezorgd zijn uitstekende initiatieven om van Harelbeke een zorgzame stad te maken. Alleen zo kunnen alle inwoners geïntegreerd worden in onze stadsgemeenschap.

Voor anderstaligen zetten we resoluut in op de Nederlandse taal. Leidinggevenden moeten hierin het goede voorbeeld geven. Het project Schoolbabbels is hier een uitstekend voorbeeld hoe we als stad hierop inzetten. De oprichting van een sociaal buurthuis voor anderstaligen, maar bijvoorbeeld ook voor onze senioren, moet het integratiebeleid verder versterken.

Als stad willen we in samenwerking met de scholen en de sociale diensten steeds betaalbare en flexibele kinderopvang kunnen voorzien waar nodig. Maar wat de stad niet kan, kunnen burgers misschien beter. Wij zijn dan ook voorstander van burgercoöperaties, zoals bijvoorbeeld in de kinderopvang, en willen dit als stad maximaal faciliteren. Ook het zorgbedrijf kan hierin een rol spelen.

Wij passen resoluut voor het negatieve beeld van ouderen als louter zorgbehoevenden. We vertrekken vanuit de mogelijkheden van ouderen en niet van wat ze niet meer kunnen. Ouderen willen een actieve rol spelen in onze maatschappij. Niet voor niets zetten senioren zich vaak in als vrijwilliger en/of nemen ze deel aan sociale of culturele activiteiten in onze gemeenten. En het mag gezegd worden: de vrijwilligerswerking in Harelbeke is uitstekend! De N-VA wil blijven inzetten op het actief ouder worden door vrijwilligerswerk te ondersteunen en – al dan niet in samenwerking met de lokale actoren – te voorzien in een waaier aan ontspannings- en ontplooiingsmogelijkheden.

Er kan echter een moment komen dat thuis wonen niet meer lukt en de oudere verhuist naar een assistentiewoning of woonzorgcentrum. Voor de N-VA moeten deze woonzorgcentra betaalbaar en toegankelijk zijn, maar ook een plek zijn waar ouderen zich thuis voelen. Dit houdt in dat ouderen bij voorkeur residentiële zorg in de buurt kunnen vinden. We ijveren daarom voor meer assistentiewoningen in Harelbeke. De gebouwen zijn ingebed in ons sociaal weefsel en zijn bij voorkeur flexibel inzetbaar zodat ze gemakkelijk voor andere doeleinden gebruikt kunnen worden. Ook moet er voldoende aandacht uitgaan naar personen met dementie, en het steeds meer voorkomende jongdementie. 

We willen dat er aandacht is voor personen met een beperking, want een beperking mag geen handicap zijn. Personen met een beperking vragen niet om een ‘apart’ beleid. De N-VA kiest daarom voor een inclusief beleid, waarbij aandacht voor de specifieke noden van burgers met een handicap een evidentie is binnen elk beleidsdomein. Concreet wil dit zeggen dat er in elk onderdeel van onze stad aandacht is voor personen met een beperking. Eveneens willen wij de bereikbaarheid van onze stad voor rolstoelgebruikers in kaart brengen en digitaliseren.

Het Vlaamse armoedecijfer blijft de laatste jaren stabiel. We zien echter een verschuiving binnen de specifieke deelgroepen. Waar vroeger senioren een sterk verhoogd armoederisico hadden, is dit nu verschoven naar gezinnen met kinderen en alleenstaanden. Daarom hebben we in ons armoedebeleid specifieke aandacht voor deze doelgroepen. We geven kinderen in armoede de kans om te kunnen participeren aan het jeugd- en verenigingsleven, maar ook om gezond te eten en via huiswerkbegeleiding zich verder te ontplooien. Kinderarmoede pak je aan door gezinnen in armoede te helpen en de ouders te laten werken. Vandaar het belang om de ouders te betrekken en te begeleiden.

De stad heeft ook steeds meer te kampen met drugsproblemen. Dit ontregelt niet alleen de stadsgemeenschap, vaak omwille van de ermee gepaard gaande criminaliteit, maar ook het leven van verslaafden. Een gedoogbeleid is een fout signaal en van een legalisering kan voor ons geen sprake zijn. Als stad moeten we de ambitie hebben om verslaving terug te dringen en verslaafden zo snel mogelijk opnieuw te integreren in de maatschappij en arbeidsmarkt. Preventie en sensibilisering, hulpverlening en ordehandhaving zijn de drie pijlers waarop onze visie steunt. Voorkomen waar het kan, helpen waar nodig en bestraffen waar het moet

Harelbeke is een milieuvriendelijke stad

Door te zorgen voor een leefbare omgeving

Stad Harelbeke stuurt haar gemeenschap niet alleen in de goede richting, ze geeft zelf ook het goede voorbeeld zonder echter te betuttelen. De N-VA wil dat de eigen stedelijke diensten duurzaam omgaan met energie en milieu. Burgers zijn een belangrijke actor die zowel bij de totstandkoming als bij de uitvoering van duurzaam beleid betrokken moeten worden.

De uitstoot van CO² verminderen, afval vermijden en op ons energieverbruik besparen, vallen goedkoper en efficiënter uit dan wanneer we de problemen achteraf moeten oplossen. Voorkomen is beter dan genezen. Daarom moeten we de milieu- en klimaatproblemen aanpakken waar de effecten het grootst zijn.

We hebben al heel wat kunnen realiseren, maar het werk is nog niet af. We richten onze ruimtelijke uitvoeringsplannen groener in. Denk maar aan het Moleneiland. Ook zetten we met onze stad in op energiezuinige gebouwen. En daarmee gepaard worden onze ondernemers aangemoedigd om duurzaam te handelen. We voeren een open-ruimtebeleid waarin groene pleinen en wegen een plaats hebben. En het nieuwe lichtplan was een milieuvriendelijke aanpassing die een forse elektriciteitsbesparing oplevert. Bijsturen blijft echter nodig, want onze oude straatlampen zijn aan vervanging toe en moeten geleidelijk aan vernieuwd worden door nieuwe technologieën zoals ledverlichting. Ook op het vlak van een milieuvriendelijke mobiliteit zijn al stappen gezet. Zoals het tragewegenbeleid en het inzetten op collectieve en alternatieve vervoersmiddelen. De komst van cambio autodelen schikt zich hier uitstekend in.  Zo streven we met zijn allen naar een stad met een betere luchtkwaliteit.

Onze stad verdient nog meer groen in het straatbeeld. De realisatie van de volkstuintjes is hier al een mooi voorbeeld van. Maar het kan en moet beter. Zwerfvuil heeft uiteraard geen plaats in Harelbeke. Daarom pleiten we voor een uitgebreider zwerfvuilbeleid. Er moeten meer afvalverzamelpunten (bijvoorbeeld ook peukentegels) komen in het straatbeeld. Eventueel zelfs ondergrondse afvalcontainers. Ook de creatie van groene stapstenen doorheen onze stad moet het straatbeeld groener maken. Zo creëren we groende verbindingen doorheen onze stad. Bovendien moeten we meer aandacht hebben voor het onderhoud van onze kerkhoven die er al te vaak verloederd bijliggen.

Milieubeleid moet in de mate van het mogelijke gekoppeld worden aan onze economie. Duurzaamheid is dan ook een economische evidentie. Door recyclage en hergebruik vermindert de afhankelijkheid van steeds duurder wordende grondstoffen uit het buitenland. Bovendien bekleedt onze recyclage-industrie een toppositie in de wereld en dat moeten we zo houden. Een nauwe, gecoördineerde samenwerking met IMOG Harelbeke is dus noodzakelijk. Duurzaamheid genereert een meerwaarde en werkt kwaliteitsverhogend. Het is steeds vaker een spil in economische ontwikkelingen en creëert kansen voor de huidige en toekomstige generaties. Inzetten op de korte keten in het landbouwbeleid, mede door het organiseren van lokale landbouwmarkten, stimuleert mensen om lokaal en milieuvriendelijk te kopen. Bovendien moet een evolutie naar agro-industrieterreinen mogelijk gemaakt worden om onze landbouwers blijvend te kunnen ondersteunen.

Vanuit het principe dat de vervuiler betaalt, stimuleren we onze inwoners om duurzaam om te springen met water en met andere grondstoffen. Het verschuiven van de belastingen van arbeid naar verbruik en vervuiling draagt daaraan bij. Vanuit die optiek rekent de overheid de reële kostprijs van de milieumaatregelen (afval, water, luchtvervuiling) zoveel mogelijk door aan de gebruiker, lees: de vervuiler. Daartegenover staat dat de burger recht heeft op een transparante prijszetting en een efficiënte dienstverlening. In die context is het opportuun om als stad blijvend in te zetten op energie via buurtwerking zoals met zonnepanelen en groepsaankopen.

Door van dierenwelzijn een schepenbevoegdheid te maken

In onze maatschappij groeit de bezorgdheid over onze omgang met dieren, en terecht. Een moderne samenleving met sterke morele waarden draagt een humane behandeling van alle levende wezens hoog in het vaandel. Dierenwelzijn is een verantwoordelijkheid die alle burgers samen moeten dragen. Met de N-VA lanceren we als eerste partij in Harelbeke frisse ideeën voor een uitgewerkt dierenwelzijn in Harelbeke. Wij ijveren dan ook onomwonden om van dierenwelzijn een schepenbevoegdheid te maken en mee te nemen als integraal onderdeel van het stedelijk milieubeleid.

Drie doelstellingen stellen wij voorop. Ten eerste ijveren we voor een uitgewerkt sterilisatie- en castratiebeleid voor zwerfkatten. Momenteel is het zo dat de stad enkel samenwerkt met het dierenasiel terwijl dit evengoed in een eigen beleid kan gegoten worden. Zo wordt het dierenasiel ook ontlast. Ten tweede willen we graag een informatienetwerk voor verloren dieren oprichten. Het opstarten van een dierenloket in het stadhuis zou ervoor zorgen dat de stadsdiensten een volwaardig informatienetwerk hebben over het dierenwelzijn in onze stad. In uitbreiding hiervan willen we dat er een online meldpunt komt waar burgers melding kunnen doen van verloren huisdieren. Contact tussen de stad en de burger is belangrijk. Ten derde kaarten we de problemen rond hondenpoep aan. Hondenpoep op de openbare weg ontsiert het straatbeeld. Er staan al heel wat vuilnisbakken geschikt om hondenpoepzakjes in te deponeren, maar helaas wordt daar ook misbruik van gemaakt om ander vuil te sluikstorten. Hondenpoepbuizen daarentegen zijn zo ontworpen dat er niet meer dan dergelijke hondenpoepzakjes in kunnen.

Daarnaast is er ook een sociaal gegeven: dieren brengen mensen samen en kunnen remediërend werken tegen vereenzaming. Heel wat mensen zijn eenzaam en slagen er niet in om contacten te leggen met de medebewoners van onze woonzorgcentra. De komst van een huisdier, zoals een hond, zou dit proces kunnen faciliteren. Dit kunnen we verder uitbreiden door het organiseren van informatiedagen of gespreksavonden. In andere steden en gemeenten zijn deze op succes onthaald geworden. 

Harelbeke is een stad waar het goed wonen is

Vlaanderen is een lappendeken op het vlak van ruimtelijke ordening. Lintbebouwing en verharding van de oppervlakte blijven toenemen, ook op plaatsen die ver van voorzieningen liggen of die enkel met de auto bereikbaar zijn. Ook de files worden steeds langer. Tegelijkertijd neemt de behoefte aan woningen en voorzieningen toe, onder meer door de gezinsverdunning – de vermindering van het aantal personen per gezin – en de bevolkingstoename.

Als we rekening willen houden met die maatschappelijke tendensen, is het noodzakelijk om het beleid inzake ruimtelijke ordening de goede richting uit te sturen. Er is nood aan een duidelijk en krachtdadig beleid dat zorgt voor een ruimtelijke ordening die de schaarse open ruimte vrijwaart. Die open ruimte willen we groen invullen. Dit door in te zetten op een slimmer ruimtegebruik waardoor we de kwaliteit en efficiëntie van onze dorpskernen versterken.

Dit stadsbestuur nam al verschillende maatregelen. De leegstand van gebouwen en woningen wordt strikter opgevolgd, de stad zorgt voor renovatiebegeleiding en er werd een kwaliteitsnorm voor huurwoningen ingevoerd. Ook het aansluiten van onze stad op het warmtenet zorgt voor goedkopere en duurzamere energie in onze openbare gebouwen.

Harelbeke heeft nood aan ruimtelijke uitvoeringsplannen met een langetermijnvisie die zowel de welvaart als de schaarse open ruimte van onze stad bewaart. Een duidelijke visie op onze stadswijken en bedrijventerreinen is dus broodnodig. Ook de landbouw en de agro-industrie verdienen hun plaats in onze West-Vlaamse stad.

Klimaatverandering heeft ook een impact op ons ruimtegebruik. Het is dus belangrijk om voldoende groene ademruimte te behouden in de bebouwde omgeving. Door een halt toe te roepen aan de verharding en meer plaats te voorzien voor groen en water in onze steden en dorpen, moeten we in de toekomst beter gewapend zijn tegen de gevolgen van extreme weersomstandigheden. Dit betekent dat in de hoogte bouwen een noodzaak wordt. Wij stappen ook mee in het verhaal van de betonstop om de verharding van Vlaanderen tegen te gaan. Dit zou immers op langere termijn problemen met onze watervoorraad veroorzaken.

Harelbeke is een bruisende stad

Van een gemeente een gemeenschap maken, dat is voor de N-VA de echte uitdaging. Het belang van het sociale weefsel in buurten en wijken kan niet onderschat worden. Een gemeente, wijk of buurt die aan elkaar hangt, zet dingen in beweging. Bewoners spreken mekaar direct aan bij problemen (bijvoorbeeld: lawaaioverlast, overhangende bomen …) in plaats van meteen naar de rechter of de politie te stappen. Bovendien vergroot de sociale controle en het veiligheidsgevoel.

Wat mensen in hun vrije tijd doen, kan perfect bijdragen aan de versterking van deze sociale cohesie. Denk maar aan het verenigingsleven, het vrijwilligerswerk, de buurt- en wijkwerking, de jeugdwerking en het culturele en sportieve aanbod in de gemeente. Allemaal ideale en noodzakelijke bouwblokken om mensen bij elkaar te brengen en hun banden te versterken.

Door een gevarieerd cultuuraanbod

De Harelbeekse feestcomités leveren uitstekend werk en zorgen mee voor een gevarieerd cultuuraanbod. Dit aanbod wordt mee ondersteund door de komst van het Kunstenhuis in de Marktstraat. Sterke buurten en wijken zijn namelijk de basis van een gelukkige lokale gemeenschap. Daarom is het belangrijk om daar de cohesie te bevorderen. Daarom faciliteert stad Harelbeke straatfeesten en biedt tevens financiële ondersteuning aan.

Toerisme willen we meer promoten. De komst van het nieuwe marktcentrum zal hieraan bijdragen tevens door de ontsluiting van de Leie als watertoerisme. Ook het provinciaal domein De Gavers past mee in dit verhaal. Om een toerismebeleid op maat van de stad te kunnen voeren, lijkt ons de oprichting van een toerismebureau, bijvoorbeeld in het Peter Benoitmuseum, nodig.

Harelbeke is de muziekstad bij uitstek. Dit DNA moet bewaard en gekoesterd worden. Met de N-VA willen we ons erfgoed en tradities die dicht bij de mensen staan in stand houden. Voldoende aandacht schenken aan het muziekleven, de fanfares, onze componisten en de academies herinnert onze stadsgemeenschap eraan welke geschiedenis wij met ons meedragen.

Een cultuurinfrastructuur die voortreffelijk is, is waar wij naar streven. Daarom moet onze stad steeds voldoende budget vrijmaken om te kunnen voorzien in de renovatie, of zelfs nieuwbouw, van onze gebouwen. Wij staan open voor nieuwe projecten die onze stad bruisender en welvarender zullen maken.

Door iedereen te laten sporten en ruimte te geven aan onze jongeren

Sport is erg belangrijk als sociaal bindweefsel. Maar daarvoor is het natuurlijk belangrijk dat iedereen kan participeren. De interacties binnen een sportclub bevorderen de sociale integratie in de lokale gemeenschap. Dat kan door zelf mee te sporten, maar ook door je als vrijwilliger te engageren binnen een sportclub. De N-VA wil daarom een aangenaam sportklimaat creëren waarbinnen sport zijn sociale, gezondheids- en gemeenschapsbevorderende rol kan spelen. De stad moet mee een regierol opnemen om zoveel mogelijk Vlamingen te stimuleren, activeren en begeleiden tot een kwaliteitsvolle sportbeleving in hun omgeving.

De gemeente is niet de enige verantwoordelijke voor het lokale sportaanbod. Er zijn talloze sportclubs die veel meer betekenen voor het sportweefsel in de gemeente dan het gemeentebestuur. Het is daarom belangrijk hun kennis en expertise te valoriseren en hen bij het beleid en de uitvoering ervan te betrekken. We streven zo naar een breed gedragen en kwalitatief sportbeleid en -aanbod.

Zonder de juiste infrastructuur kunnen mensen niet op een kwalitatieve manier aan sport doen. Daarbij vinden wij een middelmatige infrastructuur niet voldoende. Onze infrastructuur moet uitstekend zijn. Intergemeentelijke samenwerking is daarbij belangrijk. Daarom moeten we als stad middelen vrijmaken voor voldoende sportvoorzieningen bij ongeschikte weersomstandigheden en verdienen onze sportvelden kunstgras. We moeten investeren in een ware Harelbeekse sportcampus waar ook een zwembad zijn plaats in heeft. Ook het sportcomplex De Vlasschaard in Bavikhove verdient een opwaardering die voldoende capaciteit waarborgt voor onze clubs.

Harelbeke heeft tevens een sterke jeugdwerking. Er is een jeugdraad die waardevol advies verleent, er zijn tal van hechte jeugdverenigingen actief in onze stad en met het jeugdhuis De Salamander heeft de jeugd haar eigen stek. Naast onze scholen en academies, zijn ook sportclubs en jeugdverenigingen een uitstekende toeleiding om kansengroepen op te leiden en te integreren in de gemeenschap.

Harelbeke is een verantwoordelijke stad

De N-VA is een aanbodspartij die gedreven wordt door een programma en een visie. We zijn geen pop-uppartij die op korte termijn bestuurt, maar geven ons beleid vorm met een toekomstideaal als doel en een langdurige houdbaarheid als maatstaf.

De stedelijke taakstelling moeten we in het licht van zowel dat ideaal als die houdbaarheid steeds opnieuw evalueren. Een overheid hoeft zich echt niet met alles in te laten. Zaken die beter of even goed door privé partners of burgers kunnen worden uitgevoerd, laten we beter aan hen over. Het is niet aan de overheid om met de private markt in concurrentie te treden.

Het beleid dat we als overheid wel voeren, handhaven we evenwel strikt. Wanneer we regelgeving maken, is daar altijd een reden voor en het is overduidelijk dat regels maar tot het beoogde resultaat kunnen leiden als ze ook effectief afgedwongen worden.

De gemeenteraad is wat ons betreft het hart van de democratie. Verkozenen moeten hun verantwoordelijkheid kunnen en durven opnemen. Het is in de eerste plaats aan hen om op basis van hun programma het beleid vorm te geven en de inwoners uit te leggen waarom bepaalde beslissingen genomen worden. Voor de burgers moet het duidelijk zijn wat voor hen en de gemeenschap het voordeel is, nu – maar ook op langere termijn. Wij pleiten dan ook voor een transparanter bestuur. Een bestuur waar gemeenteraadsleden schriftelijke vragen kunnen stellen, en dat de gemeenteraad live uitzendt zodat u kunt meeluisteren.

Goed bestuur is evenwel niet enkel voor de gemeenschap, maar ook van de gemeenschap én door de gemeenschap. We zijn ervan overtuigd dat burgers ook ambassadeurs kunnen zijn van een project. Zo kunnen ze rugwind creëren en er samen met de politici voor zorgen dat de verandering lokaal wel degelijk tot vooruitgang leidt. We moeten onze inwoners dus ook verantwoordelijkheid durven geven om projecten samen of zelfstandig tot een goed einde te brengen binnen het voorziene kader.

Harelbeke is een financieel gezonde stad. Gezond budgetteren ligt ons dan ook na aan het hart. Uw belastinggeld zijn de stadsinkomsten waarmee zorgzaam moet worden omgesprongen. Het stadsbestuur moet in de toekomst verder duurzaam budgetteren en de juiste keuzes maken voor investeringen. Gerichte besparingen doorvoeren gaat geldverkwisting tegen en zorgt voor een budgetwinst op andere terreinen. Alle stadsdepartementen moeten daarom nauwer met elkaar samenwerken, iets wat vandaag de dag te weinig gebeurt.